Länkar

Balkongföreningen till Sverige

Sverige

Boverket
Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Glascentrum-MTK
Glascentrums verksamhetsidé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader samt att verka för ökad kunskap inom området genom information, erbjuda utbildningar och besiktningar.

Projectma AB

Specialister inom balkonger, räcken och inglasningar. Utför tekniska utlåtanden, särskilda besiktningar. Erbjuder statusbesiktning av befintliga balkonger. Upphandling, projektering och projektledning av balkongentreprenader. Kontrollansvar enligt plan- och bygglagen och slutbesiktning.

SP
Statens Provningsanstalt bedriver forskning och är en innovationspartner för näringsliv och samhälle.
(Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE).

Svensk Planglasförening
Svensk Planglasförening är en intresseorganisation som samlar tillverkare, förädlare och handelsföretag inom den svenska planglasbranschen.
Kunskap och ny teknik har kontinuerligt utvecklat planglasets egenskaper och tillämpningar, vilket har gjort planglas till ett mångfunktionellt byggmaterial med positiva energieffekter.

Balkongföreningen till Norge

Norge

Direktoratet for byggkvalitet i Norge
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

SINTEF
SINTEF er sentral deltaker i mange forskningssentre, finansiert gjennom Norges forskningsråd. Dette er langsiktige satsinger, som krever høy vitenskapelig kvalitet og samarbeid mellom aktører innen forskning og næringsliv.

Balkongföreningen till Danmark

Danmark

Energistyrelsen i Danmark
Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.